آیا جواب منفی بوده است: حالا چه می شود؟

آیا سفارت اتریش برای خانواده شما یک جواب منفی فرستاده است؟ پس خانواده شما می تواند شکایتی را تنظیم کند. اما فقط 4 هفته زمان برای این کار وجود دارد. این شکایت باید فورا ارائه شود.

آیا خود شما جواب منفی دریافت کرده اید؟پس لطفا فورا با مشاورتان تماس بگیرید.

اگرخانواده شما یک شکایت ارائه کرده است، حالا همه مدارک در اتریش به دادگاه اداری فدرال فرستاده می شوند. در آنجا یک قاضی جدید کار می کند، یعنی او یک حکم جدید می دهد.