درخواست پیوستن به خانواده چطور باید ارائه شود؟

اعضای خانواده در خارج باید یک درخواست برای پیوستن به خانواده را نزد یکی از سفارتهای اتریش ارائه کنند. اگر در سرزمین مادری و یا کشور محل اقامت هیچ سفارت اتریش وجود ندارد، خانواده باید به نزدیکترین سفارت سفرکند. لیستی ازمراجع نمایندگی رسمی دولت اتریش را در اینجا ببینید:

اصولا تنظیم یک قرار ملاقات در سفارت مورد نظر ضرورت دارد. بعضی سفارتها برای این کاریک تقویم اینترنتی درست کرده اند. زمان انتظار در این مورد بسیار متفاوت است و ممکن است تا چندین ماه طول بکشد.

هر یک از اشخاصی که قرار است به اتریش آورده شود باید شخصا به سفارت بیاید، که این شامل کودکان هم می شود.

اگر به خاطر زمان انتظار طولانی ارائه درخواست در طی سه ماه(به قسمت بالا رجوع کنید) ممکن نباشد، می توان این درخواست را پیش از پایان موعد به شکل کتبی ارائه نمود.

برای انجام این درخواست کتبی توصیه می شود، به یک مراکز مشاوره بروید.