من می خواهم خانواده ام را به اتریش بیاورم

قانون اتریش در این مورد می گوید:

– اشخاص دارای پناهندگی (جواب مثبت) می توانند خانواده خود را به اتریش بیاورند.

– اشخاص دارای ویزای اقامت موقتی (ویزا، بند 8) می توانند خانواده خود را به اتریش بیاورند.