چه زمانی می توانم خانواده ام را به اتریش بیاورم؟

آیا تو در اتریش پناهندگی داری؟ پس حالا می توانی خانواده ات را بیاوری.

آیا تو در اتریش یا ویزای موقت برای اقامت داری؟ تو باید سه سال منتظر بمانی. بعد از آن می توانی خانواده ات را به اتریش بیاوری.

آیا روند پناهندگی تو هنوز به پایان نرسیده است؟ پس تو هنوز جوابی نگرفته ای. الان نمی توانی خانواده ات را به اتریش بیاوری. الان نمی توانی درخواستی برای پیوستن به خانواده ارائه کنی.