آزمایش دی. ان. آ. چیست؟

شاید قاضی فکر می کند، که خانواده ات واقعا خانواده تو نیست. یعنی او حرف تو را باور نمی کند. پس او می تواند بگوید: یک آزمایش دی. ان. آ. بیاور.

یک آزمایش دی. ان. آ. مدرکی است که ثابت می کند اشخاص واقعا باهم خویشاوند هستند.

تو چطور باید یک آزمایش دی. ان. آ. را انجام بدهی؟

تو به یک آزمایشگاه می روی. البته تو به یک قرار ملاقات احتیاج داری. در آزمایشگاه تو مقدار کمی از بزاق دهان / آب دهان خودت را تحویل می دهی. سپس آزمایشگاه این نمونه را به سفارت اتریش می فرستد. خانواده ات باید به سفارت اتریش برود و مقدار کمی از بزاق دهان / آب دهان خود را تحویل بدهد. بعد از آن سفارت آزمایش را برای آزمایشگاه در اتریش  می فرستد. یعنی آزمایشگاه جواب را در اختیار دارد.

انجام آزمایش دی. ان. آ. برای هر شخص حدودا 200 یورو هزینه دربر دارد. مثلا: تو می خواهی، که مادرت، پدرت و یک برادرت بیاییند. یعنی آزمایش دی. ان. آ. 800 یورو هزینه خواهد داشت. تو باید خودت هزینه آزمایش دی. ان. آ. را بپردازی. آیا جواب مثبت است و خانواده ات حالا در اتریش است؟ پس تو می توانی این مبلغ را باز پس بگیری.

آیا ب. اف. آ. از تو یک آزمایش دی. ان. آ. می خواهد؟ پس لطفا با مشاورت یا با صلیب سرخ تماس بگیر.