من کمتر از 18 سال سن دارم و می خواهم خانواده ام را به

آیا کمتر از 18 سال سن داری و در اتریش پناهندگی یا ویزای موقت برای اقامت(ویزا، بند 8) دریافت کرده ای؟ پس می توانی خانواده ات را به اتریش بیاوری.

پدر ومادرت باید درخواست پیوستن به خانواده را نزد سفارت ارائه دهند. آنها باید این درخواست را زمانی انجام دهند که تو هنوز زیر 18 سال سن داری.

این کار مشکل است. لطفا با مشاورت یا صلیب سرخ تماس بگیر. آنجا به تو کمک می کنند.

[Link: Wo bekomme ich Hilfe?]