آیا جواب منفی بوده است: حالا چه می شود؟

آیا سفارت اتریش برای خانواده ات یک جواب منفی فرستاده است؟ پس خانواده ات می تواند یک شکایت تنظیم کند. اما فقط 4 هفته زمان برای این کار وجود دارد. این شکایت باید فورا تنظیم شود.

آیا خود تو جواب منفی دریافت کرده ای؟ پس لطفا فورا با مشاورت یا با صلیب سرخ تماس بگیر.

اگرخانواده ات یک شکایت ارائه کرده است، حالا همه مدارک در اتریش به دادگاه اداری فدرال فرستاده می شوند. در آنجا یک قاضی جدید کار می کند، یعنی او یک حکم جدید می دهد.