خانواده من باید چه کارهایی را انجام بدهد؟

خانواده تو باید به کی از سفارت های اتریش برود. در آنجا خانواده تو باید درخواستی را برای پیوستن به خانواده(“پرسشنامه ویژه دادرسی خانوادگی”) ارائه بدهد.

آیا در محل اقامت پدرومادرت سفارت اتریش وجود ندارد؟ پس پدرومادرت باید به نزدیکترین کشوری بروند که در آن سفارت اتریش وجود دارد. .این ممکن نیست که آنها درخواست خود را در سفارت دیگری (مربوط به یک کشور دیگر مثلا آلمان) تحویل بدهند.

مثلا: اگر پدرومادرت در افغانستان هستند. آنجا درحال حاضر سفارت اتریش وجود ندارد. پس خانواده تو باید برای ارائه درخواست پیوستن به خانواده باید به ایران یا پاکستان سفر کند.

این درخواست پیوستن به خانواده باید نزد یکی از سفارتهای اتریش ارائه شود.  یک سفارت دیگر(مربوط به یک کشور دیگر) مورد قبول نیست.

اینجا می توانی لیست همه سفارتهای اتریش را ببینی:

برای ارائه درخواست پیوستن به خانواده، خانواده تو باید از قبل یک قرار ملاقات از سفارت دریافت کند. یعنی خانواده تو باید درخواستی برای یک قرار ملاقات بدهد. سپس سفارت اطلاع می دهد، که خانواده چه زمانی به آنجا مراجعه کند. خانواده باید دقیقا درهمان تاریخ به سفارت برود. اینکه خانواده برای دریافت قرار ملاقات چقدر باید منتظر بماند در هر سفارتی متفاوت است.

آیا پدرومادرت هنوز منتظر گرفتن قرار ملاقات از سفارت هستند و تو به 18 سالگی رسیده ای؟ پس کارها باید سریعتر انجام شود. خانواده تو می تواند درخواست پیوستن به خانواده را از طریق نامه الکترونیکی به سفارت بفرستد. با مشاورت یا صلیب سرخ تماس بگیر.