چه کسانی را می توانم به اتریش بیاورم؟

تو می توانی این اشخاص را به اتریش بیاوری:

– پدر و مادر

– اگر خواهرها و برادرهایت کمتر از 18 سال سن دارند و ازدواج نکرده اند، پس آنها هم می توانند بیاییند.

آیا خواهرها و برادرهایت ازدواج کرده اند؟ آیا خواهرها و برادرهایت بیشتر از 18 سال سن دارند؟ پس آنها اجازه آمدن را ندارند.

آیا پدر و مادرت فوت کرده اند؟

پس متاسفانه خواهرها و برادرهایت نمی توانند بیاییند.

خواهرها و برادرهایت می توانند فقط با همراهی پدر ومادرت بیایند.

چه کسی اجازه آمدن ندارد؟

– پدربزرگ و مادربزرگ (جد).

– عمو، دایی، خاله، عمه، فرزندان آنها و سایر خویشاوندان.