خانواده من به سفارت اتریش مراجعه کرده است. حالا چه می شود؟

سفارت اتریش همه مدارک را به اداره فدرال اتباع خارجی و پناهندگی (ب. اِف. آ.) در اتریش می فرستد. این مدارک به یک قاضی فرستاده می شنود. اغلب این قاضی همان کسی است برای تو جواب صادر کرده است. یعنی او تمام سرگذشت ات را می شناسد.

ممکن است که سفارت با خانواده ات یک مصاحبه انجام دهد. شاید ب. اف. آ. یک مصاحبه با تو انجام دهد. ب. اف. آ. باید مطمئن شود که شما واقعا یک خانواده هستید. تو می توانی به ب. اف. آ. عکس یا مدارک دیگری نشان بدهی. شاید ب. اف. آ. بخواهد تا تو پدر ومادرت یک آزمایش دی. ان. آ   انجام دهید.

ب. اف. آ. تصمیم نهایی را می گیرد و جوابش را به سفارت اعلام می کند. سفارت در این باره به خانواده ات اطلاع رسانی می کند.

آیا جواب مثبت است؟پس خانواده تو یک ویزا دریافت می کند. خانواده چهارماه فرصت دارد تا به اتریش پرواز کند.

آیا جواب منفی است؟ سفارت برای خانواده ات یک جواب منفی می فرستد.