من به یک پناهنده در روند پیوستن به خانواده کمک می کنم

بر اساس قانون فعلی پناهندگان پذیرفته شده و کسانی که شامل اجازه موقت برای اقامت هستند می توانند تحت شرایط مشخصی، خانواده خود را به اتریش بیاورند.