آزمایش دی. اِن. آ. چیست؟ و چطور انجام می شود؟

اگر مدارکی کافی برای اثبات رابطه خویشاوندی در اختیار نباشد، بعضی اوقات از سوی ب. اف. آ. انجام یک آزمایش دی. ان. آ. توصیه می شود. این در ده درصد موارد اتفاق می افتد.

برای انجام دی. ان. آ. ابتدا شخص حاضر در اتریش یک نمونه دی. ان. آ. خود را (بزاق دهان) دریک آزمایشگاه در اتریش تحویل می دهد. سپس آزمایشگاه نمونه آزمایش او را به سفارت می فرستد، در حالی بقیه اعضای خانواده برای انجام آزمایش به آنجا دعوت شده اند. خانواده باید برای تحویل نمونه به سفارت و یا به بیمارستانی تعیین شده از سوی سفارت برود. همه نمونه های آزمایش دوباره به آزمایشگاه در اتریش انتقال داده می شوند. آزمایشگاه در نهایت نتیجه را اعلام می کند.

مخارج آزمایش دی. ان. آ. را باید خانواده از قبل به عهده بگیرد و این برای هر شخص آزمایش دهنده حدودا 200 یورو هزینه دارد. اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، این مبلغ پس از ورود خانواده از سوی ب. اف. آ. بازپس داده می شود. برای این منظور شخص می تواند درخواستی به ب. اف. آ. تحویل دهد. برای گرفتن کمک دراین مورد به یک مرکز مشاوره رجوع کنید.