چه کسی اجازه دارد به دنبال بیاید

فقط اعضای خانواده اصلی اجازه انتقال را دارند. این شامل همسران و کودکان زیر سن قانونی می باشد.

اگر شخص ساکن در اتریش خودش زیر سن قانونی است، فقط می تواند پدر ومادرو خواهران و برادرانی را که زیر سن قانونی هستند، انتقال دهد.

همسران باید قبل از فرار ازدواج کرده باشند. در صورت وجود ازدواجهای متعدد شخص اجازه دارد تنها یکی از زنها را پیش خود بیاورد.

در زمان ارائه درخواست پیوستن به خانواده، کودکان باید زیر سن قانونی باشند. اگر در حین انجام مراحل به سن قانونی برسند، اجازه دارند با این وجود وارد اتریش شوند. غیر از آن کودکان باید مجرد باشند تا اجازه آوردن آنها داده شود.

والدین دنبال کننده اجازه دارند همچنین دیگر فرزندان زیر سن قانونی خود را( یعنی خواهران وبرادران شخص مرجع در اتریش) به همراه بیاورند. اگر والدین فوت کرده اند یا اگر ارتباطی با آنها وجود ندارد، اصلا ممکن نیست که خواهران و برادران شخص آورده شوند.

سایر اعضای خانواده( شامل فرزندان بالای سن قانونی، والدین فرزندان بالای سن قانونی، پدربزرگ، مادربزرگ، خاله ها، عموزاده ها و غیره) نمی توانند بعنوان پیوستن به خانواده به اتریش انتقال داده شوند.