پس از ورود به اتریش چه اتفاقی می افتد؟

حتما قبل از انجام سفر باید مشخص شود که خانواده پس از ورود در کجا سکونت خواهد داشت. اگر ممکن نباشد که خانواده نزد عضو حاضر در اتریش زندگی کند، باید به موقع یک محل زندگی دیگر برایش فراهم شود.

پس از ورود باید بلافاصله محل اصلی زندگی خانواده اعلام شود. با در دست داشتن این گواهی اعلام محل سکونت اعضای خانواده می توانند درخواست خود برای پناهندگی را به نزدیکترین ریاست منطقه ای ب. اف. آ. ارائه کنند.

بعد از ارائه درخواست پناهندگی خانواده باید اقدامات لازم را برای پذیرفته شدن درحمایتهای اولیه انجام دهد، چرا که چند ماه طول می کشد تا اینکه اعضای خانواده جواب درخواست پناهندگی شان را دریافت کنند و در طی این مدت می توانند از خدمات حمایتهای اولیه برخوردار شوند. اماپیش از گرفتن جواب حقی برای استفاده از سایر خدمات اجتماعی( مانند حداقل مستمری) وجود ندارد. پذیرفته شدن درحمایتهای اولیه در ایالتهای مختلف به اشکال متفاوتی انجام می پذیرد. توصیه می شود که در این مورد حتما پیش از سفر یک مرکز مشاوره را انتخاب کنید.

اعضای خانواده باید حداقل وضعیتی مانند شخصی که در ابتدا در اتریش بوده است، داشته باشند. اگر شخص مرجع در اتریش پناهندگی دارد، خانواده ای که به دنبال می آید هم پناهندگی می گیرد. اگر شخص حاضر در اتریش فقط اجازه موقت برای اقامت دارد، با این وجود گرفتن پناهندگی ممکن است در صورتی که برخی از دلایل پناهندگی به اثبات برسند.