در صورت دریافت یک جواب منفی چه اتفاقی می افتد؟

اگر ب. اف. آ. تصمیم بگیرد که خانواده اجازه سفر را ندارد، آن وقت خانواده این امکان را دارد که برای بارآخر یک نامه اعتراض تحویل بدهد. در این نامه اعتراض می شود توضیح داد که چرا از نظر خانواده این تصمیم ب. اف. آ. درست نیست.

اگر ب. اف. آ. با وجود این نامه اعتراض تصمیمش را تغییر ندهد، سفارت یک گواهی رد درخواست را صادر می کند. اعتراض به این گواهی طی مدت چهارهفته پس از صدور امکانپذیر است. که پرونده درنتیجه آن از طریق دادگاه اداری فدرال باردیگر کنترل می شود. معمولا این کنترل حداقل چندین ماه به طول می انجامد.

در صورت رد شدن توصیه می شود، هرچه سریع تربه یک مرکز مشاوره بروید!