این روند چقدر طول می کشد وچقدر هزینه در بر دارد؟

درحال حاضر روند بررسی به صورت متوسط بین 8 تا 12از زمان ارائه درخواست در سفارت تا ورود به کشور طول می کشد.

روند بررسی به هیچ هزینه ای منجر نمی شود. اما مخارج تهیه مدارک همچنین گواهی های تایید شده، سفر به سفارت و بلیط هواپیما به اتریش را خانواده باید خودش به عهده بگیرد.